Cookiebeleid

Dit cookiebeleid ("Cookiebeleid") regelt het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën in het kader van uw gebruik van onze website ("Website") en de bijbehorende diensten (hierna gezamenlijk aangeduid als "Diensten"). Deze verwerking wordt uitgevoerd door CAR D.A.T. vzw als verantwoordelijke voor de verwerking ("wij", "onze"), in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van de persoonsgegevens.

Algemeen

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van een toestel worden opgeslagen en die bepaalde informatie bevatten, waaronder soms ook persoonsgegevens. Wanneer u onze Website en/of Diensten gebruikt, verzamelen en verwerken wij ook andere persoonlijke informatie dan via cookies en soortgelijke technologieën. Lees ons Privacybeleid als u meer wilt weten.

Door gebruik te blijven maken van onze Website en/of Diensten of door op “Alle cookies aanvaarden" te klikken nadat u op de hoogte bent gebracht van het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën, erkent u dat u dit Cookiebeleid zorgvuldig heeft gelezen en dat u ermee instemt zonder voorbehoud. Zoals uiteengezet in dit Cookiebeleid, kunt u uw cookie-voorkeuren ten allen tijde wijzigen. U kan hiervoor onderaan in de fouter op “cookie-instellingen” klikken.

Wij behouden ons het recht voor om dit Cookiebeleid van tijd tot tijd te wijzigen, aan te vullen of te vervangen. Uw aandacht zal op dergelijke wijzigingen, aanvullingen of vervangingen worden gevestigd via onze Website en/of Diensten. Indien u het niet eens bent met deze wijzigingen, aanvullingen of vervangingen, vragen wij u een e-mail te sturen naar info@cardat.be. Indien wij hiervan geen bericht hebben ontvangen binnen drie (3) werkdagen nadat u via onze Website of Diensten op de wijzigingen, aanvullingen of vervangingen bent gewezen, wordt u verondersteld de wijzigingen, aanvullingen of vervangingen te hebben aanvaard. Dit cookiebeleid werd laatst aangepast op 11 december 2023.


Welke cookies en waarom?

Wanneer u onze Website bezoekt en/of gebruikt, plaatsen wij cookies of gebruiken wij soortgelijke technologieën waarmee wij persoonsgegevens over u verzamelen en verwerken. Dergelijke cookies en soortgelijke technologieën omvatten onder meer:

__cookie_consent

Type: essentiële cookie

Geplaatst door: CAR D.A.T. vzw

Omschrijving: essentiële cookie voor de cookiebanner: geeft aan of de cookie consent moet getoond worden of dat hij al geaccepteerd is

Vervaldatum: na 1 jaar


U kunt voorkomen dat cookies worden opgeslagen of reeds opgeslagen cookies verwijderen door de instellingen in uw browser aan te passen. Hulp bij het aanpassen van deze instellingen kunt u vinden op de website van de browser die u gebruikt. Denk eraan dat het uitschakelen van cookies bij het bezoeken van de Website ertoe kan leiden dat sommige of alle functies van de Website niet naar behoren werken.

Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/...

Google Chrome: https://support.google.com/chr...

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/nl...

Safari: https://support.apple.com/nl-b...

Brave: https://support.brave.com/hc/e...Met wie wij gegevens delen

Wij verzenden uw persoonsgegeven niet op een identificeerbare manier naar derden als dit niet vereist is om de Diensten te verlenen, zonder uw uitdrukkelijke toestemming daartoe.

Wij kunnen een beroep doen op externe verwerkers om u de Website en/of Diensten aan te bieden. Wij zorgen ervoor dat derde verwerkers us persoonsgegeven alleen namens ons, en op een schriftelijke instructie van ons, mogen verwerken. Wij garanderen dat alle externe verwerkers met de nodige zorgvuldigheid worden geselecteerd zodat wij kunnen rekenen op de veiligheid en integriteit van uw persoonsgegevens.

Wij kunnen geanonimiseerde en/of geaggregeerde gegevens overmaken aan andere organisaties die deze gegevens kunnen gebruiken om producten en diensten te verbeteren en de marketing, presentatie en verkoop van producten en diensten op maat te organiseren.


Waar wij gegevens verwerken

Wij en onze externe verwerkers zullen uw identificeerbare persoonsgegevens alleen in de Europese Economische Ruimte (EER) verwerken.

Wij kunnen uw geanonimiseerde en/of geaggregeerde gegevens overdragen aan organisaties buiten de EER. Indien een degelijke overdracht plaatsvindt, zullen wij ervoor zorgen dat er passende waarborgen zijn om de veiligheid en integriteit van uw persoonlijke gegevens te garanderen, en dat alle rechten met betrekking tot persoonsgegevens gegarandeerd worden die u zou kunnen genieten zonder toepasselijk dwingend recht.

Indien uw persoonsgegevens en/of geanonimiseerde en/of geaggregeerde gegevens worden doorgegeven, wordt het wettelijke beschermingsmechanisme toegepast.


Hoe wij gegevens verwerken

Wij zullen ons uiterste best doen om alleen de persoonsgegevens te verwerken die nodig zijn om de in dit Cookiebeleid vermelde doeleinden te bereiken. Wij zullen uw persoonsgegevens op een wettelijke, eerlijke en transparante manier verwerken. Wij zullen ons uiterste best doen om de persoonsgegevens accuraat en up-to-date te houden.

Uw persoonsgegevens worden alleen verwerkt zolang als nodig is om de in dit Cookiebeleid vermelde doeleinden te bereiken of tot het moment waarop u uw toestemming voor de verwerking ervan intrekt. Hou er rekening mee dat intrekking van de toestemming kan impliceren dat u niet langer in staat bent om de Website of de Diensten geheel of gedeeltelijk te gebruiken. Als u zich bij onze Website heeft geregistreerd zullen wij uw persoonsgegeven verwijderen als u uw profiel verwijdert, tenzij een wettelijk of reglementaire verplichting of een gerechtelijk of administratief bevel ons dat zou verhinderen.

Zij zullen de gepaste technische en organisatorische maatregelen nemen om uw persoonsgegevens veilig te houden tegen ongeoorloofde toegang of diefstal of onopzettelijk verlies, manipulatie of vernietiging. Toegang door ons personeel of personeel van onze externe verwerkers is alleen mogelijk op een need-to-know basis en is onderworpen aan strikte geheimhoudingsverplichtingen. U begrijpt echter dat de zorg voor veiligheid en beveiliging slechts inspanningsverplichtingen naar best vermogen zijn, die nooit kunnen gegarandeerd worden.


Uw rechten

U heeft het recht om toegang te vragen tot alle persoonsgegevens die wij over u verwerken. Verzoeken om toegang die klaarblijkelijk woorden ingediend met het ook op het veroorzaken van overlast of schade voor ons, worden echter niet behandeld.

U heeft het recht om te vragen dat alle persoonsgegevens over u die onjuist of onnauwkeurig zijn, kosteloos worden gecorrigeerd. Als u zich heeft geregistreerd op onze Website, kunt u veel van deze gegevens zelf corrigeren via uw profiel. Indien een dergelijk verzoek wordt ingediend, dient u bij dit verzoek ook het bewijs te voegen dat de persoonsgegevens waarvoor correctie wordt aangevraagd, onjuist zijn.

U heeft het recht om de toestemming die u ons heeft gegeven voor de verwerking van gegevens in te trekken, maar deze intrekking heeft geen invloed op e gegeven die we al hebben verzameld via cookies of soortgelijke technologieën op basis van uw voorafgaande toestemming. Als u niet langer wilt dat wij gegeven verzamelen via cookies of soortgelijke technologieën, kunt u uw browserinstellingen ten allen tijde wijzigen of de cookies verwijderen.

Indien de beoogde verwerking als direct marketing wordt gekwalificeerd, heeft u het recht zich kosteloos en zonder rechtvaardiging te verzetten tegen deze verwerking.

U heeft het recht om te vragen dat persoonsgegevens met betrekking tot u worden verwijderd als deze niet langer nodig zijn in het licht van de doeleinden die in dit Cookiebeleid worden uiteengezet of als u uw toestemming voor de verwerking ervan intrekt. U dient er echter rekening mee te houden dat een verzoek tot verwijdering door ons zal beoordeeld worden in het licht van wettelijke of reglementaire verplichtingen of administratieve of gerechtelijke bevelen die ons kunnen verhinderen de betreffende persoonsgegevens te verwijderen.

In de plaat van verwijdering kunt u ook vragen dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken indien:

U de juistheid van die gegevens betwist.

De verwerking onwettig is.

De gegevens niet langer nodig zijn voor de genoemde doeleinden, maar u ze nodig heeft om uzelf te verdedigen in gerechtelijke procedures.

Wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van toestemming of op basis van een contract en de verwerking met geautomatiseerde middelen gebeurt, heeft u het recht om de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen en, indien technisch mogelijk, heeft u het recht deze gegevens rechtstreeks door te geven aan een andere dienstverlener. De technische haalbaarheid hiervan wordt uitsluitend beoordeeld door ons.

Als u een verzoek wilt indienen om één of meer van de hierboven vermelde rechten uit te oefenen, kunt u een e-mail sturen naar info@cardat.be. In dit verzoek moet duidelijk worden vermeld welk recht u wenst uit te oefenen en waarom. Het moet ook gedateerd en ondertekend zijn en vergezeld gaan van een digitaal gescande kopie van uw geldige identiteitskaar waaruit uw identiteit blijkt. Wij zullen u onmiddellijk op de de hoogte stellen van de ontvangst van dergelijk verzoek. Inden de aanvraag gegrond blijkt te zijn, zullen wij deze zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is en uiterlijk dertig (30) dagen na ontvangst de aanvraag inwilligen.

Indien u een klacht heeft met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens, kan u ons steeds contacteren op het volgende e-mailadres info@cardat.be. Indien u nog steeds niet tevreden bent met ons antwoord, dan staat het u vrij om een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit, de Belgische Privacycommissie. Voor meer informatie kunt u terecht op https://www.privacycommission.....