CAR DAT vzw hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. CAR DAT vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder:

 • De Algemene Verordening Gegevensbescherming van 25 mei 2018.
 • De wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (Kaderwet bescherming persoonsgegevens).
 • Wet van 21 maart 2018 tot wijziging van de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring.
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als CAR DAT vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onderaan dit document.

Verwerkingen, doeleinden en rechtsgronden

 • Verwerking van persoonsgegevens voor de wachtlijst:
  persoonsgegevens van zorggebruikers en hun wettelijke vertegenwoordigers worden voor de wachtlijst door CAR DAT vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): bijhouden van de wachtlijst.

  Grondslag voor de verwerking van deze persoonsgegevens is: toestemming via het formulier Addendum bij intakevragenlijst.
 • Verwerking van persoonsgegevens van zorggebruikers en hun wettelijke vertegenwoordigers:
  persoonsgegevens worden door CAR DAT vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
  • Administratieve doeleinden
  • Uitvoering geven aan de overeenkomst
  • Communicatie over de praktische afspraken binnen het centrum
  • Facturatie
  • Informatie-uitwisseling binnen de organisatie t.b.v. de begeleiding van de zorggebruiker (o.a. registratie inhoudelijk spoor, aan- en afwezigheden …)
  • Bijhouden van het handelingsplan (o.a. jaarevolutieverslagen)
  • Communicatie met externen m.b.t. de begeleiding (o.a. school, CLB …)

   Grondslag voor de verwerking van deze persoonsgegevens is:
  • Toestemming via het formulier 'Addendum bij intakevragenlijst'
  • Overeenkomst 'Therapeutisch contract'
  • Wettelijke verplichtingen.
 • Verwerking van foto’s van zorggebruikers
  Foto’s van zorggebruikers worden door CAR DAT vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
  * I.f.v. therapeutische doeleinden

  Grondslag voor de verwerking van deze persoonsgegevens is:
  * Toestemming via het formulier 'Toestemming beeldmateriaal'

 • Verwerking van persoonsgegevens van leveranciers
  Persoonsgegevens van leveranciers worden door CAR DAT vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
  - Administratieve doeleinden;
  - Uitgeven van een opdracht;
  - Communicatie over de opdracht;
  - Betalen van de opdracht.
  Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
  - De overeengekomen opdracht;
  - Wettelijke verplichtingen.

Categorieën van gegevens die verwerkt worden:

 • Identificatiegegevens, zoals naam, adres, mailadres
 • Persoonlijke kenmerken, bijvoorbeeld m.b.t. de ontwikkeling
 • Samenstelling van het gezin
 • Beroep van de ouders
 • Rijksregisternummer
 • Mutualiteitsgegevens
 • Foto- en beeldmateriaal
 • Gegevens over de geleverde prestaties
 • Gegevens betreffende de fysieke en psychische gezondheid, zoals allergieën, fysische parameters, gestelde diagnoses, medicatieschema’s

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van o.a. volgende derde partijen (verwerkers):

Verdata: administratie

Banken: financiële administratie

Microsoft: mailcommunicatie, contactbeheer, administratie

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen die niet voldoen aan de AVG-wetgeving. Wij beoordelen de privacyverklaringen van deze partijen (verwerkers) op het voldoen aan de AVG-wetgeving of we sluiten een verwerkersovereenkomst af waaruit nakoming van de AVG-wetgeving blijkt. In zo’n verwerkersovereenkomst maken we uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Bewaartermijn

CAR DAT vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens CAR DAT vzw van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft ook het recht schriftelijke een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel; dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

CAR DAT vzw behoudt zich het recht wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Dit kan nodig zijn wanneer bijvoorbeeld de regelgeving wijzigt of onze dienstverlening wijzigt. Wij publiceren de nieuwe privacyverklaring op onze website en/of brengen u op een andere manier van de wijzigingen op de hoogte, bijvoorbeeld via een e-mail.