Missie van onze voorziening

Het CAR DATvzw bevindt zich op de 2e lijn van de gezondheidszorg.

De diagnostiek gebeurt door het multidisciplinair team op basis van erkende diagnostische richtlijnen en met gebruik van wetenschappelijk onderbouwde instrumenten.

De behandeling omvat een geïntegreerd geheel van medische, paramedische en psychosociale interventies teneinde een adequater persoonlijk en sociaal functioneren van het kind in het gezin, de school, het werk en andere maatschappelijke situaties te bevorderen en een betere afstemming van deze omgeving op de specifieke noden van het kind.

De begeleiding is gezinsgericht en er is voldoende oog voor netwerkvorming.

Visie van onze voorziening

Voor elke hulpvraag wordt getracht een gepast antwoord te bieden met als doel optimale ontwikkelingskansen voor het kind en een maximaal ondersteunende context te realiseren. De aanpak is steeds multidisciplinair waarbij de expertise en complementariteit van verschillende disciplines maximaal worden benut. Het aanbod is wetenschappelijk gefundeerd en wordt gerealiseerd op basis van actuele inzichten verkregen door voortdurende bijscholing van alle medewerkers. Het ontwikkelen van creativiteit en zelfstandigheid van onze therapeuten draagt het centrum hoog in het vaandel. Werkbaar werk voor de medewerkers is een belangrijk uitgangspunt. Er wordt samengewerkt met tal van partners in een regionaal netwerk.

Waarden van onze voorziening

Kwaliteit, bekwaamheid, integriteit, innovatiekracht, rechtvaardigheid, toegankelijkheid, transparantie en dynamiek zijn waarden die voor het CAR DAT zeer belangrijk zijn.

Dit impliceert:

  • Vertrouwen in de zorggebruiker
  • Eerlijkheid t.o.v. de zorggebruiker en tegenover collega's
  • Betrokkenheid t.o.v. de zorggebruiker
  • Respect voor de eigenheid van de zorggebruiker
  • Een professioneel inlevingsvermogen

Het CAR DAT weigert geen zorggebruiker op grond van etnische afkomst, nationaliteit, geslacht, seksuele geaardheid, sociale achtergrond, ideologische, filosofische, godsdienstige overtuiging of financieel onvermogen.

Het CAR DAT respecteert de ideologische, filosofische of godsdienstige overtuiging van de zorggebruiker voor zover de werking van het CAR DAT en de integriteit van de medegebruikers niet in het gedrang komen.

Het CAR DAT vrijwaart de privacy van de zorggebruiker. De zorggebruiker en/of de verantwoordelijke heeft het recht om volledig, nauwkeurig en tijdig te worden geïnformeerd omtrent alle aangelegenheden in verband met zijn of haar therapeutisch programma. Samenwerking in vertrouwen met de ouders of de verantwoordelijke krijgt een hoge prioriteit.